Ölüm Aylığını Nasıl Alırım Faydalanma Şartları Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

resmi kurumlar SGK sgk Ölüm Aylığı ölüm Faydalanma Faydalanma Aylığından

SGK – Ölüm Aylığından
a- Ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
b- Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen.
d- En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim ödeme süresinin Kurumumuzda geçmiş olması gerekmemektedir. Daha önce T.C. Emekli Sandığı, SSK, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarının 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az beş tam yılı dolduran sigortalıların hak sahiplerine, sigortalının vefat tarihinden önce en son Kurumumuz sigortalısı olması halinde talepleri üzerine Kurumumuzca ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin ortaya çıkması halinde ölüm sigortası yardımlarına hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 tam yıldan önce talepte bulunması halinde ölüm sigortasına hak kazandığı tarihi takip eden aybaşı,

5 tam yıl geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise talebi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanır.

Sigortalı, iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde sigortalının prim ödeme süresi aranmayacak, sigortalı, Bağ-Kur’ da mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölmüş ise, hak sahiplerine yazılı taleplerine göre ölüm aylığı bağlanır.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

° Malullük veya yaşlılık aylığı almakta,

° Toplam olarak 1800 gün prim ödemiş durumda,

° En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda, iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
Kimler Hak Sahibidir ?

Hak sahibi , sigortalının eşi, çocukları ile ana ve babasıdır.

Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte, eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken sigortalının hak sahiplerinin, sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye, hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin, 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyumluk ilamının eklenmesi gerekir.

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları, borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları, ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

——————————————-
BU KONUDA BAŞKA BİR KAYNAK YAZI
——————————————-

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
SSKB Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)
Tarih : 05/01/2007
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-458
Konu : Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları.

G E N E L G E
12-160.EK
Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendinin “… veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün…” ibaresinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih, 2001/479 Esas, 2005/1 sayılı Kararına göre 18/10/2006 tarihinden sonra ölen ve 5 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 900 gün ile 1800 gün arasında prim ödeyen sigortalıların hak sahiplerine ortalama 180 gün üzerinden ölüm aylığı bağlama imkanı kalmamıştır.

16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5561 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) ve 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bentleri yeniden düzenlenerek; ölüm aylığı bağlanmasında 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı getirilmiş, 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile de 18/10/2006 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine müracaatları halinde, söz konusu şartlarla aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

5561 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunların ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- 18/10/2006 TARİHİNDEN SONRA ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 18/10/2006 (dahil) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasında, 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması şartı aranacaktır.

2- Kanunda sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunun aynı anda yerine getirilmesi öngörüldüğünden, 5 yıllık sigortalılık süresi olmadığı halde, 900 gün veya daha fazla gün sayısı olan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmayacaktır.

3- Kanunla ölüm sigortasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, sigortalılık süresi 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süre olup, sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde, sigortalılık süresini geriye götüren borçlanma, hizmet birleştirmesi ve diğer hususlar dikkate alınacaktır.

4- 5561 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendine göre ölüm aylığı, sigortalı son defa özel sektöre ait bir işyerinde çalışmış ise ölüm tarihini, ölüm tarihinden sonra hak sahibi olma niteliğinin kazanılması halinde, bu niteliğin hak kazanıldığı tarihi takip eden ayın “1”i, son defa kamu sektörüne ait bir işyerinde çalışmış ise bu tarihleri takip eden ayın “15”inden itibaren başlatılacaktır. Ölüm tarihinden itibaren beş yıl sonra hak sahiplerinin aylık talebinde bulunmaları halinde, 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre söz konusu süre zaman aşımına uğrayacağından, ölüm aylığı, aylık bağlanmasına ilişkin yazılı istek tarihini izleyen aybaşından (özel sektör için ayın “1”i, kamu sektörü için ayın “15”i) geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

B- 18/10/2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILAR

1- 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine Kanunda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde, 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

2- Geçici 93’üncü maddeye göre ölüm aylığının bağlanmasında 506 sayılı Kanunun 99’uncu maddesine göre zaman aşımı süresinin tespiti 18/10/2006 tarihi itibariyle yapılacak, sigortalının ölüm tarihi dikkate alınmayacaktır.

3- Sigortalının sağlığında kendisine, ölümünde ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş hizmetler, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetler ve borçlanılacak hizmetler toplanarak 5561 sayılı Kanunla getirilen şartlara göre aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, ölüm aylığı borçlanma veya ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Bu durumda, Genel Müdürlüğümüzde bulunan toptan ödeme dosyası istenerek cari usullere göre ihya ve aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR
1- Ölüm tarihi 01/01/1982 tarihinden önce olanların ölüm aylığı bağlama işlemleri bilgisayar programları aracılığıyla yapılamadığından, bu tarihten önce ölen sigortalılar için Geçici 93’üncü maddeye göre aylık bağlama işlemleri manuel olarak hesaplanıp “OD00”, “4. Ölüm İşlemleri”, “3. Aktif Ölüm Kontrolsüz Giriş İşlemleri” menüleri kullanılmak suretiyle bilgisayara aktarılacaktır. Ayrıca, söz konusu maddeye göre yapılan aylık bağlama işlemlerinde “Yasa Maddesi” bölümüne “Geçici 93’üncü madde” yazılacaktır.

2- 2925 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmayan sigortalılar hakkında da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Birol AYDEMİR
Kurum Başkanı V.

Kaynak : www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwODMCA2MjY29gn1cjI0MDXXL8h2VAQAg2jndg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_P93QPI420GU9702J8P168M3007_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/rehberler/serbestcalisan15

Google Aramaları:

ölüm aylığı bağlanma şartları 2011, eşim vefat etti maaşını nasıl alırım, ssk ölüm aylığı bağlanma şartları 2011, ölüm aylığı şartları 2012, ssk ölüm aylığı, ölen ssk emeklisinin maaşı, eşim öldü emekli maaşını nasıl alırım, ölen babanın maaşını alma, sgk ölüm aylığı, ölüm aylığı 2012, ölüm aylığı bağlanma şartları 2012, ölüm aylığı 2011, ölen eşten maaş alma şartları, dul maaşı alma şartları 2012, eşim öldü maaşını nasıl alırım
e-pasaport randevu almak için
Adalet Bakanlığı İdari Memur Alımı Başvuruları Şartları 2011
2011 Kara Kuvetleri Komutanlığına Memur Alımı Memur Başvuru Şartları
Nasıl Subay Olurum Subay Olmak İçin Aranan Şartlar Nasıl Subay Olunur
Öğretmen Ücretleri 2011 Yılında Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alacaklar
Ölüm Aylığını Nasıl Alırım Faydalanma Şartları Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

37 Comments »

 • veysi çelik demiş ki:

  babam 1998 de vefat eti 1972 40 gün sigortası ve 24 ay askerliği var toplam 760 gün ama babamın ölüm aylıgı bağlanabılmesı için 900 günü tamalaması lazımmıs ancak babamın suudiarabıstanda 80/83 yıları arasında çalısması var ve 2 yıldır pasaportları kayıp ne türk nede suudi konslosluklarından bilgi alabılıyoruz ne yapmamız gerekiyor yurt dışı borçlanamsıda yapsak bir sonuca ulaşamıyoruz yardım cı olursanız sevirim

 • sevım ekiz demiş ki:

  onben eşimi kaybetımbeştane yetım le kaldım yanlız eşi özurlumaşı alıyordu onu kaybedelı 6tıay oldu ama eşimin gecmiş ylılardan olan 690 gunu var ssk dan maş ala bımem ıcın ne yapmam gerek ayrıcada özurlu maşını alma ımkanım varmı herkez ayrı bırşey soyluyor benı bukonuda aydınlatırsananınz sevınırım

 • meral bay demiş ki:

  iyi günler benim babam 1944 dogumlu haziran 2011 de vefat etti babamın önceden 248 gün ssk sı varmış 2 yılda askerligi sayıyorlar ben babamın primini ödeyip ssklı olabilirmiyim bana yardımcı olun lütfen

 • NEVİN AVCI demiş ki:

  BEN EŞİMİ 2010 DA KAYBETTİM 1ŞİM 1964 DOĞUMLU 466 GÜNÜ VAR ASKERLİĞİNİ YATIRINCA EMEKLİ MAAŞINA BAĞLANABİLİRMİYİM BENİ BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

 • murat apdal demiş ki:

  babam 3 17 211 tarihinde vefaT ETİ AMA 1410GÜN SİGORTASI VAR ASKERLİK BORÇLANMASINIDA ÖDERSEK ANNEM DUL MAAŞI ALABİLİRMİ HAK SAHİBİMİ LÜTFEN YARDIMICI OLURMUSUNUZ

 • zeliha koseoglu demiş ki:

  Benim beyim 4-02-2012 vefat etti 481 gun ssk calismisligi var turkiyede biz yurt disinda yasiyoruz ben esi olarak onun bes bin gune tamamlayip borclana bilirmiyim ve maasini alabilirmiyim ben yurt disinda evkadiniyim lutfen yardim edin.

 • mehmet çetinkaya demiş ki:

  sigortalı çalışma yılı olarak 5 yıl doldurulmamış, yalnız gün olarak 900 var fakat bu yıl olarak askerliğini yatırılırsa tamamlanmaktarır. askerliği yatırdığımızda 900 gün den faydalanılarak emekli olnur mu..yoksa 1800 gün kapsamına mı giriyoruz..

 • ahmet akca demiş ki:

  benim kardeşim meslek hastalıklarından kaybettik.eşi ölüm gelir aylığı alıyor ssk ya başvurdu ölüm aylığı icin kardeşimin 923 günü vardı nekadar maaş alır kardeşimin ölümünden 5 aysonra başvurduk acaba geriye dönük 5 ayıda alırmı birde ölüm gelir aylığı maaşa balanırsa kesilirmi

 • ismail KAYA demiş ki:

  iyi günler 1800 gün dolmadan babam 2011 vefat etti 1400tl prim ödedi o para geri alınabilir mi

 • yusuf çakıralp demiş ki:

  iyi günler diliyorum.babam emekli öğretmen idi 15aralık2011 tarihinde vefat etti.2nci derece 6ncı kademaden 3aylık 3100Tl maaş alıyordu annem ev hanımı emekli sandığınca aylık 690Tl.maaş bağlandı.acaba bir hata mı var kaç TL alması gerekir yardımcı olursanız çok seviniriz.saygılar

 • ali şaylıca demiş ki:

  babam 1989 yılında öldü.babam öldükden sonra anneme dedemin maşından dul aylığı bağlandı.babamım 4 sene 3 ay ssg var anneme şuanda babamdan aylık bağlanabilirmi.bağlanırsa diğer aldığı dul maaşı kesilirmi

 • züleyha zengin demiş ki:

  Mehabalar, benim babam 1973 yılında vefat etti 7 ay siğortalı olarak çalışmış ve çalışırken fefat etmiş sorum ben eşimden ayrıldım ve çalışmıyorum açaba muracat etsek babamdan aylık alabilirmiyim…

 • davut şanlı demiş ki:

  babam 1979 ssk girişi var 570 gün doldurmuş askeri var bide 900 geçer ama bi sorun var babam özürlüydü askerlik yapmamış nasıl faydalanırız acaba lütfen bilgi verin

 • yılmaz karakuş demiş ki:

  20-04-1968 dogumlu kardeşim 18-04-2012 de öldü 1994 yılından toprak mahsulleri ofisinde kaydı var son iki senedir çiftçi bakurunu yatırıyordu eşi nasıl emekli olabilir 900 günden faydalanabilirmi

 • nuray erzincan demiş ki:

  iyi günler babam 16/08/2011 tarihinde vefat etti vefatından önceki 4 aylık maaşını çekmemişti 17/04/2012 harihindede annem vefat etti ölüm halindeki 4 aylık maaşı nasıl alabiliriz.teşekkürler.

 • g.yıldır demiş ki:

  benim eşim 2000.senesinden bu yana kayıp. ben gayıplik davası açtım.
  dava dün sonuçlandı.
  gayipliğine karar verildi.ben sigortasından yararlanmak istiyorum.
  nereye baş vurmam gerekiyo.
  beni aydınlatırsanız çok sevinirim:?
  şimdiden teşekkürler:

 • nuray okcu demiş ki:

  slm benim kayınvalıdemın annesı vefat ettı 5 yıl önce kayınvalıdem dul 5 yıl önce maşını almak için başvurdu ret çıktı şimdi tekrardan başvurdu şimdi olur cevabı aldı toplu para vereceklermiş verırler mı acaba onu sormak istdm cvp beklyrm…

 • ilkbal fadime demiş ki:

  eşim 13.05.2012 tarihinde vefat etti 2009 yılının başında bağkur ödemeye başladı 2006 yılında sigorta girişi var bir çocuğum var eşimin maaşını ben alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olabilirseniz sevinirim

 • merih koç demiş ki:

  BABAM BAG KUR EMEKLİSİYDİ 2010 DA KAYBETTİK, BENSE BİR KAMUDA MEMUR OLARAK ÇALIŞIYORUM. EŞİMDEN 1998 YILINDA AYRILDIM. BABAMIN EMEKLİ MAAŞINDAN FAYDALANABİLİRMİYİM.. FAYDALANABİLİRSEM NE YAPMAM GEREK, BİLDİRİRSENİZ SEVİNİR. TEŞEKKÜR EDERİM 12/07/2012

 • güven ataş demiş ki:

  BABAM SADECE 65 LİK MAAŞINDAN YARARLANIYORDU. ESKİ KAYDINDA SADECE 365 GÜN SİGORTASINI BULMUŞTUM UNKAPANINDA 2 SENEDE ASKERLİK YAPMIŞ ZAMANINDA SİVASDA 1929 DOĞUMLUYDU! 20 GÜN OLDU VEFAAT ETTİ! ANAMA MAAŞ BAĞLANACAKMI NE YAPMAM GEREK ? SAYGILAR

 • osman acer demiş ki:

  16,12,2006 tarihinden öce ölen kişilerin hak sahiplerine aylık bağlanması için en az 1800 güm sigortalı olunması isteniyor ve en az 5 yıllık sigortalı olunmasına bağlanıyor. ayrıca her 5 yılın 1 senesinde en az 180 gün prim ödenmesi öngörülüyor.
  16,12,2006 tarihinden sonra ölen kişilerin hak sahiplerine aylık bağlanması için aranan şartlar biraz daha hafifletilerek en az 900 gün sigortalı olunulması ve 5 yıllık sigortalı olunması isteniyor. ayrıca her 5 yılın 1 senesinde 180 gün prim ödenmesi şartı kaldırılıyor.ayrıca prim şartını yerine getiremeyen hak sahipleri eğer kişi sigortalı olduktan sonra askerlik yaptıysa askerlik borçlanması yaparak en az prim gün sayısını 900 güne veya daha fazlasına tamamlayarak ölüm aylığından faydalanabilirler.

 • erdal demir demiş ki:

  babam 01/25/2011 de vefat etti.toplamda 743 gün ssk çıktı.askerlıği borçlanırsak anneme dul maaşı bağlanırmı.cevaplarsanız sevinirim.

 • ibrahim atak demiş ki:

  babam 1946 dogumlu 16 09 2012 mevaf atti babamın 300 gün pirimi var 24 ay askerlik börçlanması yaparak anne. emekli ola bilirmi cevap bekliyom teşkürler

 • hasan polat demiş ki:

  eniştem sene 2010 da rahmetli oldu 887 gün sigorta primi var emekli olamıyor ne yapmamız gerekli yeni yasadan nasıl fydalanırım

 • AYFER ÜSTÜN demiş ki:

  2008 yılında eşimi kanserden kaybettim 120 gün sigortası var 15 ay askerlik yapmış 900 güne tamamlamak için ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz lütfen..

 • AYFER ÜSTÜN demiş ki:

  2008 yılında eşimi kanserden kaybettim 120 gün sigortası var 15 ay askerlik yapmış 900 güne tamamlamak için ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz lütfen…

 • bahattin eren demiş ki:

  babam 2012 yılının 10. ayında vefat etti 308 gün sigortası vardı babam 24 ay iki yıl askerlik yapmış askerlik yaptığı günleri ödeyip anneme ölüm aylığı bağlanabilirmi tşklr

 • mahir maden demiş ki:

  primi 167 günü olan babam 1987 yılında vefat etti.anneme ölüm aylıgı baglanabilir mi.

 • ferhan kaya demiş ki:

  merhaba babam 25.08.2006 yılında vefat etti.1953 doğumlu.Toplam 210 gün ödenmiş pirimi var.20 ay askerliği borçlanarak anneme dul aylığı bağlatabilir miyiz?

 • ismail yıldız demiş ki:

  selam babam 23:01:2013 yılında vefat etti toplam 336 gün ödenmiş sigorta pirim var yirmi ay askerlik yapmış anneme ölüm aylığı bağlana bilir mi babam 1954 doğumlu

 • recep yıldız demiş ki:

  selam babam 23:01:22013 yılında vefat etti toplam 336 gün ödenmiş sigorta pirim var 20 ay askerlik yapmış anneme ölüm aylığı bağlana bilir mi? babam1954 doğumlu

 • ayşe dural demiş ki:

  babam 19 yıl önce vefat etti,evli ve 2 çoçouk annesiyim,esim de vefat etti 9 yıl önce esimden emekli aylıgı baglandı bagkurdan babamda sgortadan emekliydi bir annem birde üvey kız kardesim maasını alıyordu babamın bende 2013 de muracat ettim babamdan yararlanmak için,2013 subat ayında maası baglandı annem ben birde uvey olan kız kardesim 3 bölünerek alınıyor.fakat muğlada ssk da biz görüsme yaptık burdaki çalsıan arkadaslarla bize geri dönüsümlü olan 9 yılın parasının ödene bilecegi söylenbilmişti suanda bas vurduk fakat ankaraya gitti evraklarımız geri dönüsümlü olan parayı alamıcamız söyleniyor neden?bu konuda yardımcı olursanız seviniriz gereken islemlerimizi baslatmaya da hazırız tesekkürler.

 • Adem Kaya demiş ki:

  abim geçirmiş olduğu, iş kazasında hayatını kaybetti.Abim sigorta işçisiydi emekliliği de dolmamıştı,eşi ve çocuklarını alacağı hakları nelerdir? iş verenden de davacı olmadı.

 • ümit konca demiş ki:

  babam 26 ağustos 2013 tarihinde vefat etti. annemde yaklaşık 6-7 yıldır aktif olarak sigortalı çalışıyor.anneme veya bana maaş bağlanması için babamın en az kaç gün sigortalı olması gereklidir ve eğer babamın pirim gün sayısı olması gerekenin altında ise borçlanma yaparak maaş bağlanması mümkün mü ? annemin aktif olarak sigortalı çalışıyor olması maaş bağlanmasına engel midir ?

  cevabınızı en kısa sürede bekliyorum şimdiden çok tüşekkür ederim..

 • Kamile Özçelik demiş ki:

  Babam 28.11.2013 tarihinde vefat etti. Şuan çalışmıyorum. işsizlik maaşı için başvurdum. Ocak ayının sonunda maaşım bağlanıcak. Bu durumdayken babamdanda maaş alabiliyormuyum. Çalıştığım için sadece anneme bağlanmıştı maaşı.

 • nursel çakmak demiş ki:

  babam 1934 dogumlu 1973 tarihinde 150 gun sgk çıktı 2 sene askerlik yapmiş 720 gunude ordan 2005 de vefat eti annem şuan 59 yaşında annem nasıl maaş alabilir.teşekürler.

 • ayhan toprak demiş ki:

  babamin 3.ay 1987 yilindan ssk girisi var. 08/07/1990 tarihinde vefat etti. yaklasik 150 gunu var.askerlik 2 yil yapilmis. annemin (59 yasinda) babamdan emekli olma sansi var mi

Ayrıca Konu İle İlgili Sorularınızı Sorabilirsiniz

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Çarkıfelek Yarışması Başvuru Formu

Ben Bilmem Eşim Bilir Başvuru Formu

Evim Şahane Başvuru Formu