2011 Kara Kuvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

2011 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve halen silahaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2.  Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 12 Temmuz 2011 tarihinden, 12 Ağustos 2011 saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvurularla ilgili hususlar 2’nci Bölüm 2 ve 3’’üncü maddelerde açıklanmıştır.

3.  Başvuruları uygun olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) ve mülakatları başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezlerinde icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKYT ve mülakat tarihleri sınav merkezi/merkezlerinin açıklanması ile birlikte www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.) Başvurusu uygun bulunan adayların sınav merkezleri TABLO-2’de belirtilen sınav takvimine uygun olarak www.kkk.tsk.tr internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.   En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c.   Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı, er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Temmuz 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz 1985  tarihinden sonra doğanlar),

e.   Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f.    TSK’dan ve askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,

g.   Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1)  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2)  Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3)  22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

h.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı.    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, sözleşmeli er olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

j.         Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

k.       Yapılacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak.

NOT-1: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2.  BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a.  Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

Başvurularını 12 Temmuz 2011 tarihinden, 12 Ağustos 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de sunulan dilekçenin EK’i ile birlikte sıralı amirlerine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanının yapması gereken işlemler 3’üncü maddede belirtilmiştir.

b.  Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını taşıyan ve Sözleşmeli Er aday adayı olmak isteyen adaylar ise;

Başvurularını 12 Temmuz 2011 tarihinden, 12 Ağustos 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alacak örneği TABLO-3’de sunulan dilekçeye, terhis belgesini ve başvuru yaptığı sayfanın çıktısını ekleyerek dilekçelerini Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı / Cebeci / ANKARA adresine posta yolu ile veya elden teslim edeceklerdir.

c.  12 Ağustos 2011 tarihinden sonra gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacak, adaylar başvuru şartlarını taşısalar bile müracaatları kabul edilmeyecektir.

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a.  Yukarıda belirtilen maddelere göre, askerlik hizmetini yaparken sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar, başvurularını 12 Temmuz 2011 tarihinden, 12 Ağustos 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de sunulan dilekçeye ekleyerek şahsî dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir. Müracaatlar; personelin bağlı olduğu alay (ve eşidi) veya müstakil tabur (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerinde toplanacaktır. Bu makamlardan daha üst makamlara doğrudan bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda görevli olanların müracaatları; tugay, tümen, kolordu, ordu (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerinde ve Jandarma Bölge Komutanlıklarında; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığında ise Personel Başkanlıklarında toplanacaktır. Müteakiben söz konusu başvurular, müracaatların bitimini müteakip en geç 22 Ağustos 2011 tarihine kadar (22 Ağustos 2011 tarihinde K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığının elinde olacak şekilde) Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gönderilecektir.

b.  Sözleşmeli Er şartlarını haiz adaylar için kendi birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi “, (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı Kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.

c.  Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar TABLO-1’de (4) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de sunulan onaylı belge veya bonservis ile başvurabileceklerdir.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a.  Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakata gireceği sınav merkezi www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI

1.  UYGULANACAK FAALİYETLER/SINAVLAR:

Kayıt ve kabul faaliyetinde başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a.  Ön sağlık muayenesi,

b.      Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

c.      Sürücü adayları için psikoteknik testi,

ç.  Mülakat.

2.  KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET YETERLİK TESTİ (FKYT):

Başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyeti, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezi/merkezlerinde icra edilecektir.

a.  Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

Adaylar ön sağlık muayenesine gelirken yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branş yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde işlemleri iptal edilecektir.

(1)     Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. (TABLO-4)

(2)     Halen askerliği devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,

(3)     Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,

(4)     İlköğretim Diploması: İlköğretim diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (İlköğretim diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getireceklerdir). Diploması lise veya yüksekokul / fakültelerde olanlar için öğrenci işleri müdürü imzalı ve mühürlü ilköğretim diploması),

(5)     Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu), alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

(6)     Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),

(7)     Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir),

(8)     Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar TABLO-1’dedir),

(9)     Adayın kendisine ait 10 adet vesikalık fotoğraf.

b.  Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1)     Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılır.

(2)     Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık muayenelerinde;

(a)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b)     Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

(c)     Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olması,

(ç)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3)     Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-5).

(4)     Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adayların bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir.

c.  Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(1)     Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi adayların başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezlerinde, ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2)     Adaylar fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

(3)     Adaylar; eklerde belirtilen branşların tamamından değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. FKYT standartları TABLO-6’dadır.

(4)    Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKYT notu olarak alınacak, FKYT notu 100 tam puan üzerinden 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilecek ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılacaklardır.

(5)     FKYT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulacaklar, not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak, toplamda 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilecek ve sınavların müteakip aşamalarına katılacaklardır. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

ç. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:

(1)     Mülakat sınavı; belirlenecek sınav merkezi/merkezlerinde yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır. Mülakatta 100 tam puan üzerinden asgarî geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(2)     Mülakat sınavı sonucunda başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda başarı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

3. DEĞERLENDİRME:

a.  Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

b.  Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda ilk olarak fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecek, eğer yine eşitlik söz konusuysa mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

c.  Terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur” kaydı olanlar yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.

NOT: Çevrim içi başvuru formunun tercihler bölümünde “Başka bir sınıf/branşa yerleştirilmeyi kabul ediyorum” seçeneğini “EVET” olarak işaretleyen adaylar, kontenjanın bir sınıf/branşta dolmaması durumunda diğer sınıf/branşlara kaydırılabilecektir.

4.  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a.  Askerlik hizmetine devam eden adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

b.  Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan ve başarılı olan adaylara, ilgili sınav merkezi/merkezlerince, Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

c.  Başarılı olan adaylar, kendisine verilen sevk evrakı ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.

ç.  Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık raporu sonuçlarını elden ilgili sınav merkezi/merkezlerine teslim edeceklerdir.

d.  Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile ilgili sınav merkezlerine (FKYT ve mülakata katıldıkları sınav merkezi/merkezlerine) başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar ilgili sınav merkezince kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, ilgili sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1.  BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a.  Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b.  Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c.  Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç.  Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d.  Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e.  Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

f.   Sınav merkezi/merkezleri gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

2.  SÖZLEŞMELİ ER ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a.   KİMLİK BİLGİLERİ:

(1)   T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

(2)   ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

(3)   SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

(4)   BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5)   ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6)   DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7)   DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8)   DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9)   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b.   AİLE BİLGİLERİ:

(1) BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2)   ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3)   BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4)   GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUĞUMUSUNUZ:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz  “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c.   İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

(2)   POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3)   İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4)   İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5)   TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

(6)   TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir)

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç.     EĞİTİM BİLGİLERİ:

(1)   EĞİTİM DURUMU:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

(2)   LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezuni iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(3)   LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezuni iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(4)   EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç.   ASKERLİK BİLGİLERİ:

(1)   ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2)   ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3)   TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4)   TERTİBİ:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1985/4, K/D 329).

(5)   GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6)   ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7)   ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8)   RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silahaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

(9) BİRLİK ADRESİ:

Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak birliğin bulunduğu önce il, sonra ilçe bölümü seçilecektir.

(10)        BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11)        BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d.   TERCİHLER:

(1)   TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Tercih ettiğiniz sınıf/branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2)   BAŞKA BİR SINIF/BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda kontenjanın dolmaması halinde, bir sınıf/branştan fazla aday olması durumunda idarece bu seçeneği işaretleyen adaylar tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü sınıf/branşlara yerleştirilebilecektir.  Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

(3)   ADLİ SİCİL KAYDI :

Adli sicil kaydı olanlar “EVET”, olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3.  Mevcut başvuru bilgilerinizi sorgulamak için “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneği seçilerek, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5.  Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları (0 312) 562 11 11 (4729) Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 63 32 Özlük hakları ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 62 33

TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3 YÜKÜMLÜLÜK ALTINDAKİ ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

(Sadece başvuru sırasında askerlik yükümlülüğünü yerine getiren adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4 NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6 FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7 BAŞVURU, MÜRACAAT VE ÖZLÜK HAKLARI Ulaşmak için tıklayınız…

Google Aramaları:

www kkk tsk tr sözleşmeli er alımı, k k personel temin merkezi komutanlığı, www kkk tsk tr sözleşmeli er alımı sonuçları, kkk tsk tr sözleşmeli er alımı, sözleşmeli er başvuru sonuçları, www kkk tsk com, kkk tsk sözlesmeli er alımı, www kkk tsk tr başvuru formu 2011, sözleşmeli er sonucları, www kkk tsk tr sözleşmeli er, SÖZLEŞMELİ ER MÜLAKAT TARİHİ, www kkk tsk tr sözleşmeli er başvuru formu, sözleşmeli er temini, kkk tsk, sözleşmeli er aday numarası
Torbada yasasında sürpriz vergi indirimi
2011 Öss Sınavına Hangi Okulda Girilecek
19 Mart Diyanet Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Giriş Belgesi Nerede Yapılacak N...
2011 Kamu İşçileri Zam Oranı Ne Kadar
İşsizlik Sigortası Başvurusu Dilekçesi Klavuzu
2011 Kara Kuvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

36 Comments »

 • bedricankurt demiş ki:

  ben.d.bakır.hani.ilcesinde.dereilmahalesinde.yaşıyorum.8.2008de.terisolıdum.12.08.1987doguluyum

 • orhan kutlu demiş ki:

  ya bende asker olmak ıstıyom yardımcı yokmu askerlıyımı 86/3 komando olarak yaptım

 • bayram keleş demiş ki:

  bende başvurmak istiyorum çok ciddiyim ama ne yapacagımı bilmiyorum başvuru tarihini kaçırmışım yardımcı olursanız sevinirim

 • Ahmet Güngör demiş ki:

  türk milletine hayırlı olsun

 • mehmet katuç demiş ki:

  sınav tarihi nezaman acıklanacak acab kütfen bilgilendirirmisiniz

 • büştekin şahin demiş ki:

  ne zamn

 • fatih aydın demiş ki:

  sözleşmeli er için başvurumu yaptım.şimdi ne yapmam gerekecek.sınav tarihinimi beklicem.sınav için gerekli evreklar neler acaba bana yardımcı olcak kımse varmı

 • gökhan aslan demiş ki:

  hani bir sey cıkmadı 12 eylülde acıklanacak dedıler nererde hanı yalanmı bu aslı warmı yokmu ne bu ne

 • gökhan aslan demiş ki:

  alım ne zaman sa haber werırsenız sevınırım türk milleti

 • adem sager demiş ki:

  Nitelik belgesiyle ilgili bilgisi olan arkadaşlar,
  paylasırsanız sevinirim

 • ahmet diker demiş ki:

  ben başvuru yaptım ama nasıl sonucları ögrenecegim nerden ögrenecegim bilmiyorum

 • mehmet şahin demiş ki:

  ben başvuru formunu doldurdum ama sonuçu nasıl öğrenecem bilgilerinize arz ederim

 • halil ardiç demiş ki:

  ben basvuru yaptım ama sonuclarına nasıl baka bılırız

 • oguz aktepe demiş ki:

  arkadaslar bas vuru nasıl yapılıyor nerden yapılıuyor bı yardımcı oolursanız sevinirim

 • yunus doğan demiş ki:

  sözleşmeli er alım sonucu ögrenmek istiyorum

 • mehmet ali yılmaz demiş ki:

  ben 26 yaşındaym sözleşmeli askerlik yapmak istiyom bi türlü baş vuru yapadım internet sitwesinde form bulamyom

 • sait taşar demiş ki:

  ben 76/2 olarak askerliğim kars kağızmada yaptım komado olarak ve sonradan puma özel hareket birliğine şeçildim ağrı tunceli elazığ b,ingöl ve ağrıda görevdeğdim ben 12 mercedesin baş şöförüydüm ilk göreve yerlere ben gider ilk ben çıkardım operesyon yerlere ve bende halen bu görevi yapmak istiyorum saygılarla..

 • sabri demiş ki:

  sözleşmeli er başvuru sonuçları yazın ordan ulaşabilirsiniz hepsi netde araşdıran bulur ok arkadaşlar

 • engın özturk demiş ki:

  😡 kardes kabul dedıldıkmı nasıl ogrencez bılen varmı

 • AHMET EĞRİDAĞ demiş ki:

  FORMU DOLDURDUM 2 AY GEÇTİ HALA Bİ HABER YOK.. AYRICA ASKERLİKTE 1 TANE LEŞİM VAR.. BİXİ KULLANIYORUM Bİ FORM AÇIKLAMASI BULAMADIM.. 😉 BİRAZDAHA BULAMAZSAM GİTMİCEM ASKERE FİLAN..

 • sinan COPUR demiş ki:

  arkadaslar http://www.kkk.tsk.tr 2.dönem sözleşmeli er başvurusu 31 Aralık’a kadar uzatıldı 28 kasımda açıklanıyor aynı linkten bakabilirsinz..

 • ersen aydın demiş ki:

  adım ersen aydın şu anda askerim

 • mustafa ilbaş demiş ki:

  bende katımak istiyorum komandoydum ben nolur vatan icin benide katın ordumuza

 • refik GİLEDERELİ demiş ki:

  bana ankaranın numarasını verecek arkadaş varmı rica ediyorum başvuru yaptım inşallah kabul olur msjlarınızı bekliyorum manisa alaşehirden yazıyorum bu mail i ii günler

 • refik GİLEDERELİ demiş ki:

  bana ankaranın numarasını verecek arkadaş varmı rica ediyorum başvuru yaptım inşallah kabul olur msjlarınızı bekliyorum manisa alaşehirden yazıyorum bu mail i ii günler

 • bayram ünal demiş ki:

  sözleşmeli ere başvuru yaptım daha cevap gelmedi ben askerli cok seviyorum ve vatanımıda cok seviyorum ne zaman alacaklarsa

 • CELİL SUCU demiş ki:

  SÖZLEŞMELİ ER NE ZAMAN GÖREVE BASLAYACAK

 • erol çelik demiş ki:

  en ufak şeyden eliyorlar sonrada başvuru yok diyolar bide askerlini komanda olarak yapanları eliyorlar

 • erdogan akkın demiş ki:

  slm ben balıkesirden erdogan askerligimi kıbrısta yaptım tank savarcı olarak yine asker olmak istiyorum işsizim

 • Ahmet demiş ki:

  2011 de sözleşmeli askerlik başvurusu yaptım yerim hakkari şemdinli olarak ve ankara etimesgut zırhlı birlikler de sınava katılmam gerktiği yazıyordu gitmedim pişman oldum işsizim ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim şubat 2008 de aakere gittim 17.05.2009 da teskere aldım ve 1986 doğumluyum ne yapmam gerek eski başvurular geçerlimi yrd için

 • sercan ÇINAR demiş ki:

  slm ben sercan çınar 2011 de başvuru yaptım ama hiçbir açıklama yada sonuç bulamadım belkde takip etmedim nasıl öğrene bilirim yardımcı olurmusunuz

 • sercan ÇINAR demiş ki:

  BEN SERCAN ÇINAR SÖZLEŞMELİ ER AÇIKLAMALARINI TAKİP EDEMEDİM BAŞVURU YAPMIŞTIM NASIL ÖĞRENE BİLİRİM YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 • selahattın cınar demiş ki:

  benım dayımın oglu sozlesmelı er oldu hakkarı daglıcada gorev yapıyor ama hıc memnun olmadıgını soyluyor rutbelıler devamlı kotu davranıyormus bıde normal askerden hıc bı farkları yokmus devam lı azar ısıttıklerını soyluyor bende basvuru yapacaktım ama vazgectım boylede olyrsa kımse basvurmaz cunku o adamlar normal 15 ay askerlıgını tamamladı normal askerden en azından bı farkları olmalıdır .
  dıye dusunuyorum

 • sami söylemez demiş ki:

  bende gitmek istiyorum ne olur yardımcı olun baş vuru tarihini kaçırmışım bazı sebepten dolayı

 • halis DALKIN demiş ki:

  uzman er olmak ıcın bas vurdum ama kabul edılıp edılmedıgını nerden ögrenecem

 • halis DALKIN demiş ki:

  tşklr

Ayrıca Konu İle İlgili Sorularınızı Sorabilirsiniz

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Çarkıfelek Yarışması Başvuru Formu

Ben Bilmem Eşim Bilir Başvuru Formu

Evim Şahane Başvuru Formu